• Zadzwoń: + 48 570 330 372
  • Napisz do nas:

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI OTWIERAMY KULTURĘ I SZTUKĘ

KRS: 0000706475
NIP: 7831768227
Regon: 368866711

***

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Część wstępna]

1.   Fundacja pod nazwą Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (zwana dalej: „ Fundacją ”), ustanowiona została przez Panią Martę Żaczkiewicz, zwaną dalej „ Fundatorem ”, oświadczeniem objętym aktem notarialnym z dnia 20 września 2017 roku.

2.   Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „ Statutem ”.

§ 2 [Osobowość prawna, oznaczenia wyróżniające]

1.   Fundacja posiada osobowość prawną.

2.   Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników

swojej nazwy w językach obcych.

§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]

1.   Siedzibą Fundacji są Lipiny.

2.   Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.   Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą,

zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

4.   Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5 [Cele statutowe Fundacji]

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3) działalności charytatywnej,

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

8) wypoczynku dzieci i młodzieży,

9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

10) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działań wspomagających rozwój demokracji,

11) promocji i organizacji wolontariatu,

12) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

13) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-12.

§ 6 [Formy realizacji celów statutowych]

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

poprzez:

1)   Tworzenie i udostępnianie kultury i sztuki w kraju i za granicą, również wśród

osób niepełnosprawnych (wydawnictwa, film, teatr, wystawy i inne),

2)   Tworzenie i propagowanie audiodeskrypcji w tym do filmów, spektakli teatralnych i programów telewizyjnych, napisów i języka migowego, jako skutecznych i właściwych metod zapewnienia osobom z dysfunkcjami wzroku lub słuchu dostępu do kultury i sztuki,

3)   Promowanie i rozwój wiedzy na temat udogodnień w odbiorze kultury i sztuki dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, emerytów i osób w trudnej sytuacji życiowej,

4)   Prowadzenie kampanii społecznych na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, emerytów i osób w trudnej sytuacji życiowej,

5)   Kształtowanie wszechstronnej świadomości społeczeństw i opinii, co do potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, emerytów i osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym we współpracy z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

6)   Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony tożsamości kulturowej oraz praw osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, emerytów i osób w trudnej sytuacji życiowej, jako konsumentów kultury i sztuki,

7)   inicjowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy dostępności kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, emerytów i osób w trudnej sytuacji życiowej.

8)   Dialog i prowadzenie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, emerytów i osób w trudnej sytuacji życiowej,

9)   Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz zwiększenia

zatrudnienia osób z niepełnosprawnością,

10) Organizowanie i wspieranie festiwali, imprez oraz inicjatyw kulturalnych,

artystycznych, edukacyjnych, naukowych,

11) Wspieranie i skupianie wokół Fundacji twórców, artystów, naukowców i osób

wspierających realizację celów Fundacji,

12) Organizowanie lub aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach edukacyjnych dotyczących celów statutowych Fundacji, 13) Opracowywane i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, edukacyjnych

w tym w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością,

14) Organizowanie i prowadzenie współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami o podobnym profilu działania,

 

15) Prowadzenie i aktywny udział w badaniach i współpracy naukowej z ośrodkami w kraju i za granicą,

16) Tworzenie i wydawaniu informatorów, czasopism, książek, filmów, audycji i

innych publikacji multimedialnych,

17) Tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych,

18) Prowadzenie szkoleń i kursów doskonalących umiejętności audiodeskryptorów, osób opracowujących napisy do filmów, spektakli teatralnych i programów telewizyjnych, tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy i przewodników osób niewidomych i głuchoniewidomych,

19) Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,

20) Wspieranie działalności innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

21) Organizowanie zbiórek publicznych na cele zbieżne z działalnością statutową Fundacji,

22) Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć naukowych, kulturalnych, z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizowaniu i finansowaniu przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu,

23) Tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez Organizację i Prowadzenie warsztatów artystycznych,

24) Popieranie i upowszechnianie terapii z udziałem zwierząt, jako metod rehabilitacji

w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych,

25) Upowszechnianie terapii z udziałem zwierząt, jako form korzystnego

oddziaływania psycho- i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego,

26) Wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci, młodzieży, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnością, w szczególności poprzez organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, warsztatów artystycznych, spotkań terapeutycznych

27) Szkolenie opiekunów zwierząt,

28) Szkolenie zwierząt,

29) Prowadzenie i upowszechnianiu terapii przez sztukę jako metody rehabilitacji, 30) Utrzymywaniu kontaktów i nawiązywaniu współpracy, w ramach wymiany

doświadczeń, z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność,

31) podejmowaniu innych czynności i środków działania związanych z realizacją

celów statutowych Fundacji.

2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego

poprzez:

1) Tworzenie i propagowanie audiodeskrypcji, w tym do filmów, spektakli teatralnych i programów telewizyjnych, napisów i języka migowego, jako skutecznych i właściwych metod zapewnienia osobom z dysfunkcjami wzroku lub słuchu dostępu do kultury i sztuki,

 

2) Tworzenie i udostępnianie kultury i sztuki w kraju i za granicą, również wśród

osób niepełnosprawnych (wydawnictwa, film, teatr, wystawy i inne),

3) Organizowanie i wspieranie festiwali, imprez oraz inicjatyw kulturalnych,

artystycznych, edukacyjnych, naukowych,

4) Organizowanie lub aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach edukacyjnych dotyczących celów statutowych Fundacji,

5) Opracowywane i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, edukacyjnych w tym w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością,

6) Tworzenie, wydawanie i wprowadzanie do obrotu informatorów, czasopism, książek, filmów, audycji i innych publikacji multimedialnych,

7) Tworzeniu i prowadzenie serwisów internetowych,

8) Prowadzenie szkoleń i kursów doskonalących umiejętności audiodeskryptorów, osób opracowujących napisy do filmów, spektakli teatralnych i programów telewizyjnych, tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy przewodników osób niewidomych i głuchoniewidomych,

9) Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,

10) Szkolenie opiekunów zwierząt,

11) Szkolenie zwierząt,

12) Sprzedaż przedmiotów, w tym dzieł sztuki, wytworzonych przez uczestników

warsztatów organizowanych przez Fundację,

3. Fundacja nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 7 [Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8 [Właściwy Minister]

Właściwym ministrem jest właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (na dzień sporządzenia Statutu Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej).

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9 [Majątek Fundacji]

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10 [Dochody Fundacji]

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) świadczeń Fundatora,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) odsetek bankowych,

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,

7) funduszy Unii Europejskiej,

8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,

9) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 11 [Przeznaczenie wybranych dochodów]

1.   Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2.   Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

§ 12 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia]

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI § 13 [Organy Fundacji]

 

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji.

§ 14 [Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji]

1.   Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.

2.   Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków.

3.   Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych jego spadkobiercy ustawowi.

4.   Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.

5.   Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6.   Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

7.   Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję nieodpłatnie.

§ 15 [Kompetencje Rady Fundacji]

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1)   Powoływanie Członków Zarządu Fundacji spośród kandydatów (co najmniej dwóch na jedno miejsce ) wskazanych przez Fundatora , a w przypadku jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych , przez jego spadkobierców ustawowych , z tym zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora,

2)   odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, 3)   dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,

4)   ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im nagród,

5)   wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,

6)   wspieranie Fundacji od strony promocyjnej,

7)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

8)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom

Zarządu Fundacji absolutorium z działania.

§ 16 [Posiedzenia Rady Fundacji]

1.   Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.

2.   Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona,

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.

3.   Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji, posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.

4.   W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na prośbę Członka Rady Fundacji, w celu składania wyjaśnień, Członek Zarządu Fundacji.

5.   Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokół, podpisany co najmniej przez jednego Członka Rady Fundacji.

§ 17 [Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji]

1.   Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.

2.   Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w posiedzeniu w tym w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

3.   Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.

4.   Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania albo odwołania Członka Zarządu wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

5.   Dla podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu wymagana jest jednomyślność.

§ 18 [Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji]

1.   Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

2.   Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu) osób, przy czym Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

3.   Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji z tym zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.

4.   Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.

5.   Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.

6.   Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.

7.   Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

8.   Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

9.   Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 19 [Kompetencje Zarządu]

1.   Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,

2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,

3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji,

7) ustalanie planów działania Fundacji,

8) realizowanie uchwał Rady Fundacji,

9) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,

11) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,

12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

13) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatora.

§ 20 [Posiedzenia Zarządu Fundacji]

1.   Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

2.   Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 21 [Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]

1.   W przypadku zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

2.   W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

3.   Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

§ 22 [Reprezentacja Fundacji]

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23 [Likwidacja Fundacji]

1.   Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego jest ustanowiona lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku

2.   Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych, spadkobiercy ustawowi Fundatora.

3.   Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych przez spadkobierców ustawowych Fundatora.

Lipiny, dnia 01 czerwca 2021 roku

____________________

Marta Żaczkiewicz

Fundator